GDPR

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dňa 27. apríla 2016 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým

sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).

S účinnosťou od 25. mája 2018 sa na území členských štátov EÚ začne uplatňovať jednotný

režim ochrany osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ACSYS, spol. s.r.o. so sídlom Studenohorská 24,

841 03 Bratislava, IČO 45321558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 64660/B (ďalej len „spoločnosť ACSYS, spol. s.r.o.“), ktorá

spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie možno vykonávať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a

v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k

porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich

práva na ochranu súkromia.

Ceníme si priazeň našich existujúcich zákazníkov a dovoľujeme si ich informovať, že aj po

25.5.2018 budeme naďalej spracovávať ich osobné údaje v súlade s nariadením GDPR na účely

oprávneného záujmu a plnenia zákonných povinností spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o..

a) Predaj tovaru a dodanie služieb

Spoločnosť ACSYS, spol. s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru a dodania služieb nasledovné osobné

údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, detail objednávky a údaje potrebné pri

platbe za tovar (číslo účtu).

O uložení osobných údajov do klientskej a obchodnej databázy spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o.

je klient vopred informovaný, či už telefonicky, osobne alebo e-mailom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) Nariadenia

GDPR . Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ACSYS, spol. s.r.o. je nevyhnutné na základe

žiadosti zákazníka o kúpu tovaru alebo dodania služieb. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia

zmluvy o kúpe tovaru alebo dodania služieb a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar a službu.

Po uplynutí záručnej lehoty sú osobné údaje spracúvané na účely plnenia zákonných povinností

spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o. po dobu určenú Registratúrnym poriadkom na správu registratúry

ACSYS, spol. s.r.o. schváleným MV SR prostredníctvom Archívu hlavného mesta SR Bratislavy.

b) Objednávka tovaru

Spoločnosť ACSYS, spol. s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné

údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej

objednávke.

O uložení osobných údajov do klientskej a obchodnej databázy spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o.

je klient vopred informovaný, či už telefonicky, osobne alebo e-mailom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ACSYS, spol. s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti

zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru. Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania

žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej

objednávky tovaru.

c) Reklamácie tovaru a služieb

Spoločnosť ACSYS, spol. s.r.o. spracúva na účely riešenia reklamácie tovaru a služieb zákazníkov

nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo emailovú

adresu, informácie o reklamovanom tovare alebo službe.

O uložení osobných údajov do klientskej a obchodnej databáze spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o.

je klient vopred informovaný, či už telefonicky, osobne alebo e-mailom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ACSYS, spol. s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie

reklamácie zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia pokiaľ dôjde k vyriešeniu

reklamácie zákazníka.

Po uplynutí záručnej lehoty sú osobné údaje spracúvané na účely plnenia zákonných povinností

spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o. po dobu určenú Registratúrnym poriadkom na správu registratúry

ACSYS, spol. s.r.o. schváleným MV SR prostredníctvom Archívu hlavného mesta SR Bratislavy.

d) Zákonné povinnosti spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o.

Spoločnosť ACSYS, spol. s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až c) na účely plnenia

zákonných povinností spoločnosti ACSYS, spol. s.r.o..

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. Občiansky

zákonník, zákon o BOZP, zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z

príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Príjemcom osobných údajov sú daňový úrad, súdy, národný inšpektorát práce a iné orgány verejnej

správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby danej Registratúrnym

poriadkom na správu registratúry ACSYS, spol. s.r.o. schváleným MV SR prostredníctvom Archívu

hlavného mesta SR Bratislavy.

1. Práva dotknutej osoby

Zákazník je v kontexte aplikácie pravidiel ochrany osobných údajov dotknutou osobou, t. j. fyzickou

osobou, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených

Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má v zmysle § 19 až §28 zákona o ochrane osobných údajov voči prevádzkovateľovi:

a) právo vo všeobecne zrozumiteľnej forme na informácie o spracovávaní osobných údajov,

b) právo na vymazanie osobných údajov a právo byť zabudnutý,

c) právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú

predmetom spracúvania,

d) právo získať od prevádzkovateľa osobných údajov potvrdenie o spracovávaní osobných

údajov,

e) právo na bezplatný prístup k osobným údajom,

f) právo vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov,

g) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

h) právo na prenosnosť osobných údajov,

i) právo vyjadriť sa k automatizovanému rozhodovaniu,

Práva uvedené pod písmenom d) až i) si dotknutá osoba môže uplatniť na základe písomnej žiadosti

na adresu sídla spoločnosti, alebo elektronicky zaslaním e-mailu na emailovú adresu

acsys@acsys.sk, alebo telefonicky na t.č. 0905500088.

2. Zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov

Spoločnosť ACSYS, spol. s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 5 GDPR dodržiava tieto

základné zásady:

a) Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť

Osobné údaje sa spracúvajú zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom vo vzťahu k

dotknutej osobe.

b) Obmedzenie účelu

Osobné údaje sa zhromažďujú na určené, explicitné a legitímne účely a ďalej sa neupravujú

spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.

c) Minimalizácia údajov

Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné vo vzťahu k

účelom, na ktoré sa spracúvajú.

d) Presnosť

Osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované.

e) Obmedzenie uchovávania

Osobné údaje sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb iba na dobu,

ktorá je potrebná na účely, na ktoré sú osobné údaje spracovávané.

f) Integrita a dôvernosť

Osobné údaje sa spracujú spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov

vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate,

zničeniu alebo poškodeniu pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení.

g) Zákonnosť spracúvania

Spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

h) Zodpovednosť

Prevádzkovateľ je zodpovedný za preukázanie súladu s GDPR a je schopný preukázať jeho súlad.

Copyright (c)2011